Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Modern Biznes Michał Buła („MB”) z siedzibą w Dobienicach przy ul. Jana Pawła II 6A, 46-220 Dobiecice.

2. Dane osobowe zbierane przez MB przetwarzane będą wyłącznie w celu:
a) wykonania umowy o świadczeniu usług, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z MB (art. 6 ust. 1 lit.B RODO)
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MB jako administratora danych, jak bezpieczeństwo sieci czy informacji (art. 6 ust.1 lit F RODO)
c) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z MB (art. 6 ust. 1 lit. A RODO),
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MB (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług prawnych.

5. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. MB przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą MB niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust.1 lit. F RODO).

6. MB przechowywać dane Klientów przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania danych osobowych wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora.

7. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane wyłącznie:
a) prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokatowi/radcy prawnemu prowadzącego sprawę Państwa,
– pracownikom i współpracownikom MB, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
– podmiotom z którymi MB podpisała umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych takim jak: biura rachunkowe, usługi IT.

8. MB nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. MB oświadcza, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klientów nie są profilowane.

10. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

11. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Call Now Button